کنترل ولتاژ در ریز شبکه های هوشمند

بحث اصلی این مقاله در مورد کنترل ولتاژ در ریز شبکههای هوشمند است. در واقع ریز شبکه ها به

عنوان شبکه های ولتاژ پایین و ولتاژ متوسط، با داشتن مزایا و پتانسیل های موجود می توانند یک

سری مزایای کلان و عمده را برای شبکه توزیع سراسری با بهبود بازده انرژی، کیفیت توان

و قابلیت اطمینان برای رضایت مشتریان فراهم کنند. در این مقاله یک ایده جدید به نام ایده

توزیع زمانی و استفاده از یک شبکه مخابراتی وایرلس، عمل کنترل ولتاژ شبکه توزیع انجام شده است.

عنوان مقاله


Distributed Scheduling of Wireless Communications
for Voltage Control in Micro Smart Grid


 

 

این فایل شامل موارد زیر می باشد.

۱-اصل خود مقاله

۲-ترجمه مقاله

۳- گزارش عملکرد

۴- فایل های شبیه سازی در محیط سیمولینک متلب