طراحی الکتروموتور چرخان

طراحی الکتروموتور چرخان

این کتاب جهت استفاده طراحان الکتروموتور چرخان منبع مناسب و مرجع کامل میباشد.

در ضمن مباحث الکترومغناطیس را نیز دربر دارد.